Tháng Ba 29, 2023

Lý Tự Trọng là người đoàn viên TNCS HCM mà trước toà đại hình của kẻ thù đã có 1 câu nói nổi tiếng. Hãy nêu câu nói đó? Đáp: “Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi có đủ trí khôn để hiểu rằng: Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường Cách mạng chứ không thể là con đường nào khác”.

Lý Tự Trọng là người đoàn viên TNCS HCM mà trước toà đại hình của kẻ thù đã có 1 câu nói nổi tiếng. Hãy nêu câu nói đó?

Đáp: “Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi có đủ trí khôn để hiểu rằng: Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường Cách mạng chứ không thể là con đường nào khác”.