Tháng Ba 31, 2023

Là một trạng từ chỉ tầm cỡ và giá trị to lớn, đáng khâm phục, nó được ví cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam chúng ta. à Vĩ đại.

Là một trạng từ chỉ tầm cỡ và giá trị to lớn, đáng khâm phục, nó được ví cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam chúng ta.

à Vĩ đại.