Tháng Sáu 1, 2023

Khử mẫu của biểu thức lấy căn \(\sqrt {\frac{2}{5}} \) A \(\frac{{2\sqrt 5 }}{5}\) B \(\frac{{2\sqrt 2 }}{5}\) C \(\frac{{2\sqrt {10} }}{5}\) D \(\frac{{\sqrt {10} }}{5}\)

Khử mẫu của biểu thức lấy căn \(\sqrt {\frac{2}{5}} \)

A \(\frac{{2\sqrt 5 }}{5}\)

B \(\frac{{2\sqrt 2 }}{5}\)

C \(\frac{{2\sqrt {10} }}{5}\)

D \(\frac{{\sqrt {10} }}{5}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc phá dấu căn: \(\sqrt {{A^2}.B} = \left[ \begin{array}{l}A.B\,khi\,A \ge 0\\ – A.B\,khi\,A < 0\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Khử mẫu của biểu thức lấy căn \(\sqrt {\frac{2}{5}} \)

\(\sqrt {\frac{2}{5}} = \sqrt {\frac{{2.5}}{{{5^2}}}} = \frac{{\sqrt {10} }}{5}\)

Chọn D.