Tháng Tư 19, 2024

Trục căn thức ở mẫu: \(\frac{2}{{\sqrt 3 – 5}}\). A \( – \frac{{\sqrt 3 + 5}}{{11}}\) B \(\frac{{\sqrt 3 + 5}}{{11}}\) C \(\frac{{\sqrt 3 – 5}}{{11}}\) D \(\frac{{5 – \sqrt 3 }}{{11}}\)

Trục căn thức ở mẫu: \(\frac{2}{{\sqrt 3 – 5}}\).

A \( – \frac{{\sqrt 3 + 5}}{{11}}\)

B \(\frac{{\sqrt 3 + 5}}{{11}}\)

C \(\frac{{\sqrt 3 – 5}}{{11}}\)

D \(\frac{{5 – \sqrt 3 }}{{11}}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Trục căn thức ở mẫu bằng cách nhân với biểu thức liên hợp

Lời giải chi tiết:

Trục căn thức ở mẫu: \(\frac{2}{{\sqrt 3 – 5}}\).

\(\frac{2}{{\sqrt 3 – 5}} = \frac{{2\left( {\sqrt 3 + 5} \right)}}{{\left( {\sqrt 3 – 5} \right)\left( {\sqrt 3 + 5} \right)}} = \frac{{2\left( {\sqrt 3 + 5} \right)}}{{3 – 25}} = \frac{{2\left( {\sqrt 3 + 5} \right)}}{{ – 22}} = – \frac{{\sqrt 3 + 5}}{{11}}\)

Chọn A.