Tháng Mười Một 30, 2023

Không có việc gì khó, Chỉ sợ lòng không bền, Đào núi và lắp biển, Quyết chí ắt làm nên” Trong bài hát nào, tác giả là ai? Đáp: Thanh niên làm theo lời Bác (Đoàn ca) – Hoàng Hòa.

Không có việc gì khó,

Chỉ sợ lòng không bền,

Đào núi và lắp biển,

Quyết chí ắt làm nên”

Trong bài hát nào, tác giả là ai?

Đáp: Thanh niên làm theo lời Bác (Đoàn ca) – Hoàng Hòa.