Tháng Ba 29, 2023

Độc ác thay ! Trúc Lam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay! Nước Đông Hải không rửa sạch mùi”. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? của ai? Đáp: Bình ngô đại cáo – Nguyễn Trãi.

Độc ác thay ! Trúc Lam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay! Nước Đông Hải không rửa sạch mùi”. Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào? của ai?

Đáp: Bình ngô đại cáo – Nguyễn Trãi.