Tháng Ba 29, 2023

“… Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…” được Bác Hồ nói trong dịp nào? Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Lời kêu gọi Thanh niên Nam bộ Gửi các chiến sĩ quyết tử quân thủ đô Gửi cán bộ, chiến sĩ và thanh niên nam nữ vùng địch tạm chiếm

“… Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…” được Bác Hồ nói trong dịp nào?

  • Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
  • Lời kêu gọi Thanh niên Nam bộ
  • Gửi các chiến sĩ quyết tử quân thủ đô
  • Gửi cán bộ, chiến sĩ và thanh niên nam nữ vùng địch tạm chiếm