Tháng Mười 19, 2021

Khi tuyến giáp tiết quá nhiều TH, hoocmôn này sẽ tác động ngược lên

Khi tuyến giáp tiết quá nhiều TH, hoocmôn này sẽ tác động ngược lên
A. vùng dưới đồi và tuyến trên thận.
B. tuyến giáp và tuyến yên.
C. vùng dưới đồi và tuyến giáp.
D. tuyến yên và vùng dưới đồi.

Hướng dẫn

Khi tuyến giáp tiết quá nhiều TH, hoocmôn này sẽ tác động ngược lên tuyến yên và vùng dưới
đồi.
Đáp án cần chọn là: D