Tháng Mười 26, 2021

Tuyến nội tiết nào dưới đây chịu ảnh hưởng bởi các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên?

Tuyến nội tiết nào dưới đây chịu ảnh hưởng bởi các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên?
A. Tuyến trên thận
B. Tuyến sinh dục
C. Tuyến giáp
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Tuyến trên thận, tuyến sinh dục, tuyến giáp đều chịu ảnh hưởng bởi các hoocmôn tiết ra từ
tuyến yên.
Đáp án cần chọn là: D