Tháng Mười Một 30, 2023

Điều kiện của \(x\) để biểu thức \(\sqrt {3 – x} \)có nghĩa là: A \(x \le 3\) B \(x > 3\) C \(x < 3\) D \(x \ge 3\)

Điều kiện của \(x\) để biểu thức \(\sqrt {3 – x} \)có nghĩa là:

A \(x \le 3\)

B \(x > 3\)

C \(x < 3\)

D \(x \ge 3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Điều kiện để \(\sqrt A \) có nghĩa là \(A \ge 0.\)

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt {3 – x} \) có nghĩa \( \Leftrightarrow 3 – x \ge 0 \Leftrightarrow x \le 3.\)

Chọn A