Tháng Ba 21, 2023

Điều kiện của \(x\) để biểu thức \(\sqrt {3x – 6} \) có nghĩa là: A \(x \ge – \frac{1}{2}\) B \(x \ge 2\) C \(x \ge – 2\) D \(x \ge \frac{1}{2}\)

Điều kiện của \(x\) để biểu thức \(\sqrt {3x – 6} \) có nghĩa là:

A \(x \ge – \frac{1}{2}\)

B \(x \ge 2\)

C \(x \ge – 2\)

D \(x \ge \frac{1}{2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Biểu thức \(\sqrt {f\left( x \right)} \) có nghĩa \( \Leftrightarrow f\left( x \right) \ge 0.\)

Lời giải chi tiết:

Biểu thức \(\sqrt {3x – 6} \) xác định \( \Leftrightarrow 3x – 6 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 2.\)

Chọn B.