Tháng Ba 21, 2023

Điều kiện xác định của biểu thức \(\sqrt {2019 – \frac{{2019}}{x}} \) là: A \(x \ne 0\) B \(x \ge 1\) C \(\left[ \begin{array}{l}x \ge 1\\x < 0\end{array} \right.\) D \(0 < x \le 1\)

Điều kiện xác định của biểu thức \(\sqrt {2019 – \frac{{2019}}{x}} \) là:

A \(x \ne 0\)

B \(x \ge 1\)

C \(\left[ \begin{array}{l}x \ge 1\\x < 0\end{array} \right.\)

D \(0 < x \le 1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Biểu thức \(\sqrt {f\left( x \right)} \) xác định \( \Leftrightarrow f\left( x \right) \ge 0.\)

Lời giải chi tiết:

Biểu thức \(\sqrt {2019 – \frac{{2019}}{x}} \) xác định

\( \Leftrightarrow 2019 – \frac{{2019}}{x} \ge 0 \Leftrightarrow \frac{{2019\left( {x – 1} \right)}}{x} \ge 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}\left\{ \begin{array}{l}x – 1 \ge 0\\x > 0\end{array} \right.\\\left\{ \begin{array}{l}x – 1 \le 0\\x < 0\end{array} \right.\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x \ge 1\\x < 0\end{array} \right..\)

Chọn C.