Tháng Ba 21, 2023

Tìm tất cả các giá trị của \(x\) để biểu thức \(P = \sqrt {x – 2} \) xác định. A \(x < 2\) B \(x > 2\) C \(x \ge 2\) D \(x \le 2\)

Tìm tất cả các giá trị của \(x\) để biểu thức \(P = \sqrt {x – 2} \) xác định.

A \(x < 2\)

B \(x > 2\)

C \(x \ge 2\)

D \(x \le 2\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Biểu thức: \(\sqrt {f\left( x \right)} \) xác định \( \Leftrightarrow f\left( x \right) \ge 0.\)

Lời giải chi tiết:

Biểu thức \(P = \sqrt {x – 2} \) xác định \( \Leftrightarrow x – 2 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 2.\)

Chọn C.