Tháng Ba 21, 2023

Biểu thức \(P\left( x \right) = \sqrt {2019 – 3x} + x – 2020\) có nghĩa khi: A \(x \ge 673\) B \(x \le 673\) C \(x < 2019\) D \(x \ne 2020\)

Biểu thức \(P\left( x \right) = \sqrt {2019 – 3x} + x – 2020\) có nghĩa khi:

A \(x \ge 673\)

B \(x \le 673\)

C \(x < 2019\)

D \(x \ne 2020\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Biểu thức \(\sqrt {f\left( x \right)} \) xác định \( \Leftrightarrow f\left( x \right) \ge 0.\)

Lời giải chi tiết:

Biểu thức \(\sqrt {2019 – 3x} + x – 2020\) xác định \( \Leftrightarrow 2019 – 3x \ge 0 \Leftrightarrow x \le 673.\)

Chọn B.