Tháng Tư 19, 2024

Điều kiện xác định của biểu thức \(\sqrt {\frac{{2017}}{{x – 2018}}} \) là A \(x \ge 2018\) B \(x \ne 2018\) C \(x > 2018\) D \(x < 2018\)

Điều kiện xác định của biểu thức \(\sqrt {\frac{{2017}}{{x – 2018}}} \) là

A \(x \ge 2018\)

B \(x \ne 2018\)

C \(x > 2018\)

D \(x < 2018\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

– \(\sqrt A \) xác định (hay có nghĩa) khi \(A \ge 0\).

– Phân thức \(\frac{{A(x)}}{{B(x)}}\) xác định khi \(B(x) \ne 0\).

Lời giải chi tiết:

+) \(\frac{{2017}}{{x – 2018}}\) xác định khi \(x – 2018 \ne 0\,\, \Leftrightarrow x \ne 2018\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\)

+) \(\sqrt {\frac{{2017}}{{x – 2018}}} \) xác định \( \Leftrightarrow \frac{{2017}}{{x – 2018}} \ge 0 \Leftrightarrow x – 2108 > 0 \Leftrightarrow x > 2018.\;\;\;\;\left( 2 \right)\)

Kết hợp (1) và (2) suy ra \(x > 2018\).

Vậy điều kiện xác định của biểu thức\(\sqrt {\frac{{2017}}{{x – 2018}}} \) là \(x > 2018\).

Chọn C.