Tháng Ba 29, 2023

Tất cả các giá trị của \(x\) để biểu thức \(\sqrt { – {x^2} + 6x – 9} \) xác định là A \(x = 6\) B \(x > 3\) C \(x = 3\) D \(x = -3\)

Tất cả các giá trị của \(x\) để biểu thức \(\sqrt { – {x^2} + 6x – 9} \) xác định là

A \(x = 6\)

B \(x > 3\)

C \(x = 3\)

D \(x = -3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

\(\sqrt A \) xác định \( \Leftrightarrow A \ge 0\).

Lời giải chi tiết:

Biểu thức \(\sqrt { – {x^2} + 6x – 9} \) xác định \( \Leftrightarrow – {x^2} + 6x – 9 \ge 0\).

\( \Leftrightarrow {x^2} – 6x + 9 \le 0 \Leftrightarrow {\left( {x – 3} \right)^2} \le 0\,\,\left( * \right)\).

Do \({\left( {x – 3} \right)^2} \ge 0\,\,\forall x \Rightarrow \left( * \right) \Leftrightarrow x – 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3\).

Chọn C.