Tháng Mười Một 28, 2021

Phản ứng 1: CaCO$_{3}$ (bột) + dung dịch HCl 2M và phản ứng 2: CaCO$_{3}$ (viên) + dung dịch HCl 2M (ở cùng nhiệt độ, khối lượng CaCO$_{3}$ ở 2 phản ứng như nhau).

(Phần chung)

Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn? Giải thích.

a) Phản ứng 1: CaCO$_{3}$ (bột) + dung dịch HCl 2M và phản ứng 2: CaCO$_{3}$ (viên) + dung dịch HCl 2M (ở cùng nhiệt độ, khối lượng CaCO$_{3}$ ở 2 phản ứng như nhau).

b) Phản ứng 1 xảy ra ở 30$^{0}$C: dung dịch Ba(OH)$_{2}$ 1,5M + dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ 1,5M và phản ứng 2 xảy ra ở 50$^{0}$C: dung dịch Ba(OH)$_{2}$ 2,5M + dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ 1,5M.

Phương pháp giải:

Dựa vào các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng để xác định phản ứng có tốc độ lớn hơn.

Lời giải chi tiết:

a) Vì CaCO$_{3}$ dạng bột có tổng diện tích tiếp xúc lớn hơn CaCO$_{3}$ dạng viên nên tốc độ phản ứng 1 lớn hơn tốc độ phản ứng 2.

b) Phản ứng 2 thực hiện ở nhiệt độ cao hơn và nồng độ chất tham gia phản ứng Ba(OH)$_{2}$ lớn hơn nên tốc độ phản ứng ở thí nghiệm 2 lớn hơn tốc độ phản ứng ở thí nghiệm 1.