Tháng Ba 29, 2023

Khẩu hiệu lao động “ngày làm 8 giờ” được công nhân của một thành phố đấu tranh phát động và đã được toàn thể người lao động trên thế giới ủng hộ mạnh mẽ, cuộc đấu tranh bị đàn áp đẩm máu cuối cùng đã dẫn đến thắng lợi cho người lao động trước bọn địa chủ vào năm 1887. Ngày 1 tháng 5 hàng năm đã trở thành ngày Quốc tế Lao động. Đó là công nhân của thành phố nào dưới đây: a) Si – ca – gô (nước Mỹ). b) Pa – ri (nước Pháp). c) Bắc Kinh (Trung Quốc). d) Luân Đôn (nước Anh).

Khẩu hiệu lao động “ngày làm 8 giờ” được công nhân của một thành phố đấu tranh phát động và đã được toàn thể người lao động trên thế giới ủng hộ mạnh mẽ, cuộc đấu tranh bị đàn áp đẩm máu cuối cùng đã dẫn đến thắng lợi cho người lao động trước bọn địa chủ vào năm 1887. Ngày 1 tháng 5 hàng năm đã trở thành ngày Quốc tế Lao động. Đó là công nhân của thành phố nào dưới đây:

a) Si – ca – gô (nước Mỹ). b) Pa – ri (nước Pháp).

c) Bắc Kinh (Trung Quốc). d) Luân Đôn (nước Anh).