Tháng Ba 3, 2024

Kháng sinh được phát hiện ra đầu tiên là gì? Đáp: Penicillin (được phát hiện tình cờ do ông Alexander Fleming vào năm 1928: trở về sau kỳ nghĩ một tháng, ông thấy mốc meo mọc trên 1 đĩa cấy bị tiêu diệt bởi một số vi khuẩn độc hại-kháng sinh đầu tiên được đặt tên loại mốc meo đó)

Kháng sinh được phát hiện ra đầu tiên là gì?

Đáp: Penicillin (được phát hiện tình cờ do ông Alexander Fleming vào năm 1928: trở về sau kỳ nghĩ một tháng, ông thấy mốc meo mọc trên 1 đĩa cấy bị tiêu diệt bởi một số vi khuẩn độc hại-kháng sinh đầu tiên được đặt tên loại mốc meo đó)