Tháng Năm 22, 2022

Kết quả phép tính \(\frac{{ – 5}}{{12}} + \frac{{ – 1}}{4}\) bằng

Kết quả phép tính \(\frac{{ – 5}}{{12}} + \frac{{ – 1}}{4}\) bằng

A. \(\frac{{ – 1}}{2}\)

B. \(\frac{{ – 2}}{3}\)

C. \(\frac{1}{2}\)

D. \(\frac{2}{3}\)

Hướng dẫn

Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Quy đồng mẫu số hai phân số, rồi rút gọn phân số đó.

\(\frac{{ – 5}}{{12}} + \frac{{ – 1}}{4} = \frac{{ – 5 + \left( { – 1} \right).3}}{{12}} = \frac{{ – 8}}{{12}} = \frac{{ – 2}}{3}\)

Chọn B