Tháng Sáu 8, 2023

Kết quả của phép chia \(\left( {{x^3} + {x^2} + 2x + 2} \right):\left( {{x^2} + 2} \right)\) là

Kết quả của phép chia \(\left( {{x^3} + {x^2} + 2x + 2} \right):\left( {{x^2} + 2} \right)\) là

A. \({x^2} + 1\)

B. \(x + 1\)

C. \(x + 2\)

D. \({x^2}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Lời giải chi tiết:

Hay \({x^3} + {x^2} + 2x + 2 = \left( {{x^2} + 1} \right)\left( {x + 1} \right)\)

Chọn B.