Tháng Sáu 5, 2023

Kết quả của phép chia \(\left( {2{x^3} + 3{x^2} + 3x + 1} \right):\left( {2x + 1} \right)\) là

Kết quả của phép chia \(\left( {2{x^3} + 3{x^2} + 3x + 1} \right):\left( {2x + 1} \right)\) là

A. \({x^2} + 2x + 1\)

B. \(2{x^2} + x + 1\)

C. \({x^2} + x + 1\)

D. \(2{x^2} + 1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Lời giải chi tiết:

Chọn C.