Tháng Mười Một 30, 2023

Huân chương cao quí của Hội đồng Hoà Bình thế giới mang tên ai? Đáp: Huân chương Hồ Chí Minh

Huân chương cao quí của Hội đồng Hoà Bình thế giới mang tên ai?

Đáp: Huân chương Hồ Chí Minh