Tháng Mười Một 28, 2021

Hợp quần xã hội đầu tiên trong lịch sử tiến hóa của loài người được gọi là

Hợp quần xã hội đầu tiên trong lịch sử tiến hóa của loài người được gọi là

A. công xã thị tộc mẫu hệ.

B. bầy người nguyên thủy.

C. bộ lạc.

D. công xã thị tộc mẫu hệ

Hướng dẫn

Hợp quần xã hội đầu tiên của con người gắn với người tối cổ là bầy người nguyên thủy. Người tối cổ đã có quan hệ hợp quần xã hội, có người đứng đầu, có phân công lao động nam và nữ, cùng chăm sóc con cái.

Đáp án cần chọn là: B