Tháng Ba 24, 2023

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam kim loại M trong H$_{2}$SO$_{4}$ loãng dư thu được 4,48 lít khí ở đktc. Kim loại M là

Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam kim loại M trong H$_{2}$SO$_{4}$ loãng dư thu được 4,48 lít khí ở đktc. Kim loại M là

A. Zn.

B. Cu.

C. Fe.

D. Al.

Hướng dẫn

Chọn phương án là: C

Phương pháp giải:

– Gọi hóa trị của M là n (1 ≤ n ≤ 3)

– Viết PTHH, biện luận tìm mối quan hệ giữa M và hóa trị n.

Lời giải chi tiết:

\({n_{{H_2}}}_{(dktc)} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\,(mol)\)

2M + nH$_{2}$SO$_{4}$ → M$_{2}$(SO$_{4}$)$_{n}$ + nH$_{2}$↑

\(\frac{{0,4}}{n}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow 0,2\,\,\,(mol)\)

Ta có:

\(\begin{array}{l}{n_M}.{M_M} = {m_M}\\ \to \frac{{0,4}}{n}.{M_M} = 11,2\\ \to {M_M} = 28n\end{array}\)

Vì hóa trị của kim loại thường là 1,2,3 nên ta có bảng sau:

Đáp án C