Tháng Ba 29, 2023

Hồ Chí Minh có tác phẩm nhật ký bằng thơ nào? Nhật ký chiến tranh Nhật ký trong tù Nhật ký chìm tàu

Hồ Chí Minh có tác phẩm nhật ký bằng thơ nào?

  • Nhật ký chiến tranh
  • Nhật ký trong tù
  • Nhật ký chìm tàu