Tháng Mười Hai 6, 2023

Hồ Chí Minh có khoảng 250 bài thơ có giá trị được tuyển chọn và in trong tập thơ nào sau đây? Nhật ký trong tù Thơ HCM Thơ chữ Hán HCM Cả 3 tập thơ trên Dữ kiệm b,c

Hồ Chí Minh có khoảng 250 bài thơ có giá trị được tuyển chọn và in trong tập thơ nào sau đây?

  • Nhật ký trong tù
  • Thơ HCM
  • Thơ chữ Hán HCM
  • Cả 3 tập thơ trên
  • Dữ kiệm b,c