Tháng Năm 31, 2023

Hình thang cân ABCD (AB//CD) có đường chéo BD chia hình thang thành hai tam giác cân: tam giác ABD cân tại A và tam giác BCD cân tại D. Tính các góc của hình thang cân đó.

Hình thang cân ABCD (AB//CD) có đường chéo BD chia hình thang thành hai tam giác cân: tam giác ABD cân tại A và tam giác BCD cân tại D. Tính các góc của hình thang cân đó.

A. \(\angle A = \angle B = {108^0},\,\,\angle C = \angle D = {72^0}.\)

B. \(\angle A = \angle B = {120^0},\,\,\angle C = \angle D = {60^0}.\)

C. \(\angle A = \angle B = {115^0},\,\,\angle C = \angle D = {65^0}.\)

D. \(\angle A = \angle B = {105^0},\,\,\angle C = \angle D = {75^0}.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Áp dụng định nghĩa của hình thang: hình thang là tứ giác có 2 cạnh đối song song

Áp dụng định nghĩa của hình thang cân: hình thang cân là hình thang có 2 góc kề một đáy bằng nhau

Áp dụng các tính chất của hình thang cân: hình thang cân có 2 cạnh bên bằng nhau, 2 đường chéo bằng nhau

Lời giải chi tiết:

Đặt \(\angle ADB = x\,\,\left( {0^\circ < x < 90^\circ } \right)\).

Ta có: \(\Delta ADB\) cân tại \(A \Rightarrow \angle ADB = \angle ABD = x.\)

Mà \(AB//CD \Rightarrow \angle ABD = \angle BDC = x\) (hai góc so le trong)

\( \Rightarrow \angle ADC = \angle ADB + \angle BDC = x + x = 2x.\)

Lại có: \(ABCD\) là hình thang cân \( \Rightarrow \angle ADC = \angle DCB = 2x\)

Mà \(\Delta BDC\) cân tại\(D\,\,\left( {gt} \right) \Rightarrow \angle DBC = \angle DCB = 2x\)

Xét \(\Delta BDC\) ta có: \(\angle BDC + 2\angle DCB = {180^0}\)

\( \Leftrightarrow x + 2.2x = {180^0} \Leftrightarrow 5x = {180^0} \Leftrightarrow x = {36^0}.\)

\( \Rightarrow \angle ADC = \angle DCB = 2.36 = {72^0}.\)

\( \Rightarrow \angle DAB = \angle ABC = \frac{{{{360}^0} – 2\angle ADC}}{2}\) \( = \frac{{{{360}^0} – {{2.72}^0}}}{2} = {108^0}.\)

Vậy hình thang \(ABCD\) có các góc là:\(\angle A = \angle B = {108^0},\,\,\angle C = \angle D = {72^0}.\)

Chọn B.