Tháng Sáu 9, 2023

Hãy chọn câu đúng. Hình bình hành ABCD là hình chữ nhật khi:

Hãy chọn câu đúng. Hình bình hành ABCD là hình chữ nhật khi:

A. AB = BC

B. AC = BD

C. BC = CD

D. \(AC \bot BD\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Dựa vào dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật: Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

Lời giải chi tiết:

Theo dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật thì để hình bình hành ABCD là hình chữ nhật khi hai đường chéo bằng nhau hay AC = BD.

Chọn B