Tháng Năm 31, 2023

Chọn câu sai. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật khi:

Chọn câu sai. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật khi:

A. \(\widehat A = \widehat B = \widehat C = {90^ \circ }\)

B. \(\widehat A = \widehat B = {90^ \circ }\) và AB // CD.

C. AB = CD=AD = BC

D. AB//CD; AB = CD và AC = BD.

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Dựa vào dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật:

+) Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

+) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

+) HÌnh bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết:

Các đáp án A, B, D đều cho ta ABCD là hình chữ nhật. Chỉ có đáp án C nếu ABCD có thêm điều kiện AB = CD = AD = BC thì ABCD là hình thoi.

Chọn C