Tháng Tư 2, 2023

Hãy cho biết tên nhà bác học người Pháp ở thế kỷ 10 đã tìm ra phương pháp khử trùng sữa? Louis Pasteur

Hãy cho biết tên nhà bác học người Pháp ở thế kỷ 10 đã tìm ra phương pháp khử trùng sữa?

Louis Pasteur