Tháng Ba 24, 2023

Sau những năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Bác Hồ đã trở về nước vào ngày tháng năm nào? Khi đó Bác ở đâu và dùng bí danh gì? Ngày 08/02/1941 sau hơn 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Bác Hồ đã qua cột mốc 108 biên giới Việt-Trung trở về tổ quốc đến ở tại Pắc Pó huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng. Lúc đó người dùng bí danh là “Già Thu”.

Sau những năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Bác Hồ đã trở về nước vào ngày tháng năm nào? Khi đó Bác ở đâu và dùng bí danh gì?

Ngày 08/02/1941 sau hơn 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Bác Hồ đã qua cột mốc 108 biên giới Việt-Trung trở về tổ quốc đến ở tại Pắc Pó huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng. Lúc đó người dùng bí danh là “Già Thu”.