Tháng Ba 21, 2023

Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt nam Kể năm hơn bốn ngàn năm Tổ tiên rực rỡ anh em thuận hòa” Đoạn thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai? Đó là 4 câu thơ đầu tiên trong bài thơ “Lịch sử nước ta” dài 210 câu lục bát do Nguyễn Ái Quốc sáng tác trong thời gian hoạt động ở Cao Bằng và đã được Bộ Tuyên truyền của Việt Minh xuất bản lần đầu vào năm 1942.

Dân ta phải biết sử ta

Cho tường gốc tích nước nhà Việt nam

Kể năm hơn bốn ngàn năm

Tổ tiên rực rỡ anh em thuận hòa”

Đoạn thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai?

Đó là 4 câu thơ đầu tiên trong bài thơ “Lịch sử nước ta” dài 210 câu lục bát do Nguyễn Ái Quốc sáng tác trong thời gian hoạt động ở Cao Bằng và đã được Bộ Tuyên truyền của Việt Minh xuất bản lần đầu vào năm 1942.