Tháng Ba 24, 2023

Hãy cho biết tên của người anh hùng đã nói: “Sống như các người, tôi sống không nổi. Sống như thế, thà chết còn hơn”. Câu nói trên được anh nói trong nhà lao khi bọn giặc ra sức đánh đập, mua chuộc anh. Đáp: Nguyễn Văn Trỗi

Hãy cho biết tên của người anh hùng đã nói: “Sống như các người, tôi sống không nổi. Sống như thế, thà chết còn hơn”. Câu nói trên được anh nói trong nhà lao khi bọn giặc ra sức đánh đập, mua chuộc anh.

Đáp: Nguyễn Văn Trỗi