Tháng Tư 2, 2023

Hãy cho biết: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (12/2002) đã bầu ai làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn? Đáp: Hoàng Bình Quân

Hãy cho biết: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (12/2002) đã bầu ai làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn?

Đáp: Hoàng Bình Quân