Tháng Ba 3, 2024

Gọi M, N lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của

Cho số phức \({z_1}\) thỏa mãn \(\left| {\left( {1 + i} \right)z + 1 – 5i} \right| = 2\sqrt 2 \) và số phức \({z_2}\) thỏa mãn \(\left| {z + 1 + 2i} \right| = \left| {z + i} \right|\). Gọi M, N lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của \(\left| {{z_1} – {z_2} – 3 + i} \right|\). Tính M – N.
A. 4
B. 6
C. 5
D. 3