Tháng Năm 28, 2023

Giá trị của biểu thức: \(E = \frac{1}{{\sqrt 2 – 1}} – \frac{1}{{\sqrt 2 + 1}}\) bằng: A \( – 2\) B \( – 2\sqrt 2 \) C \(2\) D \(2\sqrt 2 \)

Giá trị của biểu thức: \(E = \frac{1}{{\sqrt 2 – 1}} – \frac{1}{{\sqrt 2 + 1}}\) bằng:

A \( – 2\)

B \( – 2\sqrt 2 \)

C \(2\)

D \(2\sqrt 2 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Trục căn thức ở mẫu hoặc quy đồng mẫu các phân thức để tính giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết:

\(E = \frac{1}{{\sqrt 2 – 1}} – \frac{1}{{\sqrt 2 + 1}} = \frac{{\sqrt 2 + 1 – \sqrt 2 + 1}}{{\left( {\sqrt 2 – 1} \right)\left( {\sqrt 2 + 1} \right)}} = \frac{2}{{2 – 1}} = 2.\)

Chọn C.