Tháng Năm 31, 2023

Giá trị của biểu thức \(C = \sqrt {50} – \sqrt {18} + \sqrt {200} – \sqrt {162} \) là: A \(C = 3\sqrt 2 \) B \(C = \sqrt 2 \) C \(C = 2\sqrt 2 \) D \(C = – \sqrt 2 \)

Giá trị của biểu thức \(C = \sqrt {50} – \sqrt {18} + \sqrt {200} – \sqrt {162} \) là:

A \(C = 3\sqrt 2 \)

B \(C = \sqrt 2 \)

C \(C = 2\sqrt 2 \)

D \(C = – \sqrt 2 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Áp dụng phép khai phương một tích nhân các căn thức bậc hai:

Với các biểu thức \(A \ge 0,B \ge 0\), ta có: \(\sqrt {A.B} = \sqrt A .\sqrt B \)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}C = \sqrt {50} – \sqrt {18} + \sqrt {200} – \sqrt {162} \\\,\,\,\,\, = \sqrt {2.25} – \sqrt {2.9} + \sqrt {2.100} – \sqrt {2.81} \\\,\,\,\,\, = \sqrt 2 .\sqrt {25} – \sqrt 2 .\sqrt 9 + \sqrt 2 .\sqrt {100} – \sqrt 2 .\sqrt {81} \\\,\,\,\,\, = \sqrt 2 \left( {\sqrt {25} – \sqrt 9 + \sqrt {100} – \sqrt {81} } \right)\\\,\,\,\,\, = \sqrt 2 \left( {5 – 3 + 10 – 9} \right)\\\,\,\,\,\, = 3\sqrt 2 \end{array}\)

Chọn A.