Tháng Tư 19, 2024

\(\frac{{5\sqrt 2 – 2\sqrt 5 }}{{\sqrt 5 – \sqrt 2 }} – \frac{9}{{\sqrt {10} + 1}}\) A \(-2\) B \(2\) C \(1\) D \(-1\)

\(\frac{{5\sqrt 2 – 2\sqrt 5 }}{{\sqrt 5 – \sqrt 2 }} – \frac{9}{{\sqrt {10} + 1}}\)

A \(-2\)

B \(2\)

C \(1\)

D \(-1\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\,\,\frac{{5\sqrt 2 – 2\sqrt 5 }}{{\sqrt 5 – \sqrt 2 }} – \frac{9}{{\sqrt {10} + 1}}\\ = \frac{{\sqrt 5 .\sqrt 2 .(\sqrt 5 – \sqrt 2 )}}{{\sqrt 5 – \sqrt 2 }} – \frac{{9(\sqrt {10} – 1)}}{{10 – 1}}\\ = \sqrt {10} – (\sqrt {10} – 1)\\ = 1.\end{array}\)