Tháng Tư 16, 2024

Em hãy cho biết bài hát có đoạn sau đây nói về ai? “… Bó đuốc sống sáng ngời soi đường cho đội em tiến nhanh. Hôm nay đây quanh đống lửa hồng lửa bập bùng như gọi tên anh”. Đáp: Lê Văn Tám.

Em hãy cho biết bài hát có đoạn sau đây nói về ai?

“… Bó đuốc sống sáng ngời soi đường cho đội em tiến nhanh. Hôm nay đây quanh đống lửa hồng lửa bập bùng như gọi tên anh”.

Đáp: Lê Văn Tám.