Tháng Tư 16, 2024

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

A. $y = {x^3} + 6{x^2} – 9x + 1$
B. $y = – {x^3} + 6{x^2} – 9x + 3$
C. $y = {x^3} + 6{x^2} – 9x$
D. $y = – {x^3} + 6{x^2} – 9x$
Hướng dẫn
Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy: $\mathop {\lim }\limits_{x \to – \infty } y = + \infty$
Nên hệ số của x3 âm, vậy loại A và C.
Đồ thị hàm số đi qua điểm O(0;0), vậy loại B.
Do đó D là đáp án đúng.