Tháng Ba 31, 2023

Đội TNTP lấy gì để làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện? Đáp: Đội Lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện cho đội viên.

Đội TNTP lấy gì để làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện?

Đáp: Đội Lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện cho đội viên.