Tháng Ba 21, 2023

Đội TNTP HCM được thành lập vào ngày tháng năm nào? 15/5/1940 15/5/1941 15/5/1942 15/5/1945

Đội TNTP HCM được thành lập vào ngày tháng năm nào?

  • 15/5/1940
  • 15/5/1941
  • 15/5/1942
  • 15/5/1945