Tháng Ba 21, 2023

Đoàn và Hội Sinh viên có mối quan hệ như thế nào? Đáp: Điều lệ Đoàn và Điều lệ Hội đều xác định: Đoàn Thanh niên cộng sản làm nồng cốt trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Hội thực hiện tôn chỉ-mục đích của Hội.

Đoàn và Hội Sinh viên có mối quan hệ như thế nào?

Đáp: Điều lệ Đoàn và Điều lệ Hội đều xác định: Đoàn Thanh niên cộng sản làm nồng cốt trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Hội thực hiện tôn chỉ-mục đích của Hội.