Tháng Hai 24, 2024

Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 3cm . Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = 5cm . So sánh AB và CD?

Đoạn thẳng AC dài 5cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 3cm . Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = 5cm . So sánh AB và CD?

A. AB > CD

B. AB < CD

C. AB = CD

D. Không so sánh được

Hướng dẫn

Vì B nằm giữa A và C nên AB + BC = AC ⇒ AB = AC – BC = 5 – 3 = 2cm

Vì B nằm giữa A và C nên C thuộc tia đối của tia BA

Trên tia đối của tia BA có:

BC < BD, suy ra C nằm giữa B và D

⇒ BC + CD = BD ⇒ CD = BD – BC = 5 – 3 = 2cm

Vậy AB = CD

Chọn đáp án C