Tháng Bảy 7, 2022

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội XI thông qua quy định cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa 02 kỳ đại hội là cơ quan nào?

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội XI thông qua quy định cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa 02 kỳ đại hội là cơ quan nào?

A. Ban chấp hành Trung ương

B. Bộ Chính trị

C. Ban Bí thư

D. Đại hội đại biểu toàn quốc.

Chọn đáp án là A