Tháng Tư 19, 2024

Điều kiện xác định của biểu thức \(\sqrt {x – 8} \) là A \(x \ge 8.\) B \(x > 8.\) C \(x < 8.\) D \(x \le 8.\)

Điều kiện xác định của biểu thức \(\sqrt {x – 8} \) là

A \(x \ge 8.\)

B \(x > 8.\)

C \(x < 8.\)

D \(x \le 8.\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Biểu thức \(\sqrt A \) xác định khi \(A \ge 0\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\sqrt {x – 8} \) xác định khi \(x – 8 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 8\)

Chọn A