Tháng Ba 5, 2024

Tất cả các giá trị của \(x\) để biểu thức \(\sqrt {x – 3} \) có nghĩa là: A \(x < 3\) B \(x \le 3\) C \(x > 3\) D \(x \ge 3\)

Tất cả các giá trị của \(x\) để biểu thức \(\sqrt {x – 3} \) có nghĩa là:

A \(x < 3\)

B \(x \le 3\)

C \(x > 3\)

D \(x \ge 3\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: D

Phương pháp giải:

Biểu thức \(\sqrt {f\left( x \right)} \) xác định \( \Leftrightarrow f\left( x \right) \ge 0.\)

Lời giải chi tiết:

Biểu thức \(\sqrt {x – 3} \) xác định \( \Leftrightarrow x – 3 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 3.\)

Chọn D.