Tháng Sáu 9, 2023

Điền vào chỗ trống: \(\left( {{x^3} + {x^2} – 12} \right):\left( {x – 2} \right) = …..\)

Điền vào chỗ trống: \(\left( {{x^3} + {x^2} – 12} \right):\left( {x – 2} \right) = …..\)

A. \(x + 3\)

B. \(x – 3\)

C. \({x^2} + 3x + 6\)

D. \({x^2} – 3x + 6\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

– Đặt phép chia.

– Chia hạng tử bậc cao nhất của đa thức bị chia cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia.

– Nhân kết quả tìm được với đa thức chia, rồi lấy đa thức bị chia trừ đi tích nhận được, hiệu tìm được gọi là dư thứ nhất.

– Chia hạng tử bậc cao nhất của dư thứ nhất cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia, được kết quả lại thực hiện tương tự như trên, cho đến khi dư cuối cùng không thể chia được nữa.

– Ta thu được thương cần tìm trong ô trống.

Lời giải chi tiết:

Vậy đa thức cần điền vào chỗ trống là \({x^2} + 3x + 6\)

Chọn C.