Tháng Năm 28, 2023

Điền vào chỗ chấm: \({x^3} + 6{x^2} + 12x + 8 = ……………..?\)

Điền vào chỗ chấm: \({x^3} + 6{x^2} + 12x + 8 = ……………..?\)

A. \({x^3} – {2^3}\)

B. \( – {\left( {x – 2} \right)^3}\)

C. \({\left( {x + 2} \right)^3}\)

D. \( – {\left( {x + 2} \right)^3}\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: C

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức: \({\left( {A + B} \right)^3} = {A^3} + 3{A^2}B + 3A{B^2} + {B^3}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có: \( = {x^3} + 3.2{x^2} + {3.2^2}x + {2^3}\)\( = {\left( {x + 2} \right)^3}.\)

Chọn C.